Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Header Onze School

MR

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt zowel de ouders als de medewerkers van de school. De MR is een klankbord voor de directie en heeft als doel de stem van ouders en leerkrachten te laten horen bij het bepalen van het beleid van de school. De MR streeft naar kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving en vindt het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich op school thuis voelen.

De MR ondersteunt het streven van de school om een hedendaagse invulling aan christelijke waarden en normen te geven. Dat betekent dat de MR graag meehelpt om kinderen met diverse achtergronden uit een veelkleurige samenleving te laten opgroeien tot individuen die hun eigen keuzes durven en kunnen maken.  Daarbij streven we naar verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor elkaar en de omgeving waarin wij leven.

De MR van de Koningin Emmaschool bestaat uit acht leden: vier ouders en vier personeelsleden. Daarnaast neemt de directeur van de Koningin Emmaschool doorgaans deel aan de vergaderingen.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

vlnr staand Suzanne van Engeldorp Gastelaars, Anneke Wubs, Jos Rohling (vz), Ilona Brusselers, Hanneke Burgers.
vlnr zittend Lia van Dalen, Iris de Zwart, Carlos van der Aa.

De MR vergadert maandelijks in school en overlegt over diverse onderwerpen die in de school
spelen. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de schoolgids en in de Vrijdagbrief.

De inbreng van de MR bestaat voornamelijk uit het meedenken over en kritisch beoordelen van ontwikkelingen en (beleids)plannen. Onderwerpen die daarbij zoal aan bod komen zijn:

* het onderwijssysteem
* de personeelsformatie
* de sfeer op school
* het schoolgebouw en de pleinen
* het overblijven
* pauze- en schooltijden
* de verkeersveiligheid rond de school

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap Onderwijs 1992. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. Dat betekent dat de MR in het ene geval een advies geeft, en in een ander geval, ervan uitgaande dat de MR achter het (nieuwe) beleid staat, hiermee instemt.

De MR is betrokken bij de aanname van nieuwe medewerkers. Daarvoor heeft altijd een MR-lid zitting in een benoemingscommissie. Bij de benoeming van een nieuwe directeur hebben twee MR-leden zitting in de commissie.

Het overblijven, waarbij kinderen tussen de middag op school kunnen blijven, valt onder de eindverantwoordelijkheid van de MR. In de praktijk wordt de overblijf geregeld door Brood & Spelen. 

De Koningin Emmaschool maakt onderdeel uit van Stichting Salomo, waarbij 16 protestants-christelijke scholen uit de regio Zuid-Kennemerland zijn aangesloten. Medezeggenschap op centraal niveau is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit 12 leden. Namens de Koningin Emmaschool neemt Anton de Bruin, vader van Douwe (groep 3) en Koen, plaats in de GMR. Voor meer informatie: www.salomoscholen.nl

De leden van de MR staan vanzelfsprekend open voor opmerkingen en suggesties van ouders en personeelsleden en zijn altijd bereid om alle zaken die de Koningin Emmaschool betreffen te bespreken. Contactgegevens vindt u in de schoolgids. U kunt de MR ook mailen: MR@kon-emmaschool.nl

De MR van de Koningin Emmaschool

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van schooljaar 2017-2018