Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Hoofdfoto Onze School KES

Visie

Onze school is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we leggen daarbij accenten op het welbevinden van onze kinderen en op hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat zij in hun leven keuzes kunnen en durven maken.

Onze school staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun grondslag of identiteit.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Onze school wil, samen met de ouders, elk kind alle kansen bieden zichzelf te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, met respect voor zichzelf en de ander, en met een open vizier naar de samenleving. Wij willen onze leerlingen mede-opvoeden tot volwaardige en respectvolle burgers.

Dit alles kan alleen gerealiseerd worden binnen een schoolklimaat dat veiligheid en vertrouwen biedt en dat kindvriendelijk is.

Ons motto is Vasthouden door los te laten.

Ons logo laat ook ons motto zien: elk kind is een uniek schepsel en een eigen wezen, dat zich mag ontwikkelen naar eigen capaciteiten. In die ontwikkeling willen wij de kinderen vasthouden en begeleiden door de bindende factor te zijn, maar willen wij hen ook loslaten door hen te leren in hun eigen ontwikkeling op zichzelf en hun omgeving te vertrouwen. 

Uitgangspunten t.a.v. onze visie:

- We zien ieder mens als waardevol en uniek schepsel van God.
- Iedere leerling is welkom op de Koningin Emmaschool, ongeacht zijn/haar achtergrond of levensovertuiging. Maar ook wij hebben onze beperkingen. Lichamelijk gehandicapte kinderen, kinderen met een ernstige gedragsstoornis of kinderen met ernstige leerproblemen kunnen wij niet plaatsen (zie hiervoor ook ons aannamebeleid m.b.t. kinderen met een rugzak, beschreven in onze schoolgids).
- In de praktijk van ons onderwijs willen we aansluiten bij de grondslag van de stichting. Dit betekent dat de leerkrachten die op onze school werken, dit doen vanuit een christelijk levensovertuiging. De essentie hiervan hoort duidelijk zichtbaar te zijn in de praktijk van alledag.
- Alleen een gezamenlijke aanpak en een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten zullen leiden tot een veilig pedagogisch klimaat voor onze kinderen. 

Onze visie op onderwijs is:

Ieder mens heeft behoefte aan relatie.
Ons pedagogisch antwoord hierop is: het bieden van gelegenheid tot verbondenheid tussen leerkracht en kind, tussen kinderen onderling en tussen leerkrachten onderling. Onze basis is ons vertrouwen in de ontwikkeling van het kind, zodat wij adequaat kunnen reageren op de behoeften van het kind binnen de groep. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van het kind, ervaart het de eigen competentie en accepteert het verantwoordelijkheid.
 
Competentie is de tweede behoefte.
Ons pedagogisch antwoord hierop is: wij proberen de leeromgeving uitdagend te maken, het kind ruimte en ondersteuning te bieden om zich te ontwikkelen, maar daarin ook grenzen te stellen.
 
De derde behoefte is die van autonomie.
Binnen de mogelijkheden de wij als reguliere basisschool hebben, moet het kind zijn eigen ontwikkeling (kunnen) realiseren: “het mag meer van zichzelf zijn dan van een ander”. Het kind leert hieruit respect te hebben voor de ander en de omgeving.
 
Onze antwoorden vinden hun fundament in onze identiteit.
Een goede match tussen behoeften en antwoorden uit zich in wederzijds vertrouwen, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en het geven en nemen van verantwoordelijkheid.
 
- Wij willen de kinderen centraal stellen: werken vanuit de ontwikkeling van het kind.
- Elk kind moet zich competent kunnen voelen: in de leerstof, in de omgeving, ten opzichte van de leerkracht en ten opzichte van elkaar.
- Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandigheid leren.
- Wij willen talenten benutten en uitdagingen aangaan, zowel in het geven van onderwijs als in het krijgen van onderwijs.
- Wij willen kinderen uitdagen tot eigen initiatief.
- Wij ondersteunen kinderen in het meer leren zelf oplossingen zoeken.
- Wij werken aan meer aandacht voor creatieve ontplooiing, vrijere opdrachten.
- Het niveau van de cognitieve vaardigheden moet op peil blijven, waar nodig verbeteren.
- Wij vinden het belangrijk dat kinderen meer leren samenwerken: sociale vorming.
- De kinderen moeten plezier ervaren op school, leuke herinneringen overhouden aan hun basisschooltijd.

Voor meer informatie over onze visie en hoe dat tot uiting komtin het dagelijks lesgeven verwijzen we u graag naar onze schoolgids.